科索沃

科索沃共和國
Republika e Kosovës(阿爾巴尼亞語)
科索沃國徽
國徽
國歌:科索沃共和國國歌
Europe-Kosovo.svg
首都
及最大城市
普里斯提納
官方語言 阿爾巴尼亞語塞爾維亞語
族群 阿爾巴尼亞人為主,另外還有塞爾維亞人波士尼亞人科索沃的土耳其人羅姆人等少數民族
宗教 伊斯蘭教天主教東正教
政治體制 單一制
議會共和制
法律體系 歐陸法系
政府 科索沃議會
• 總統
韋約莎·奧斯曼尼
• 總理
阿爾賓·庫提
成立
2008年2月17日
面積
• 總計
10,908平方公里(第166名
• 水域率
0%
人口
• 2020年估計
1,873,100
• 密度
159/平方公里
GDPPPP 2020年估計
• 總計
235.24億美元
• 人均
$13,017
GDP(國際匯率) 2020年估計
• 總計
84.02億美元
• 人均
$4,649
貨幣 歐元EUR
時區 UTC+1
• 夏令時
+2
行駛方位 靠右行駛
電話區號 +383
ISO 3166碼 KOS (IOC使用), KVX (FIFA使用),RKS(科索沃護照使用),XK(歐盟使用)
人類發展指數 0.742-
吉尼係數 0.29(2017年)
網際網路頂級域 XK (提議)

科索沃共和國阿爾巴尼亞語Republika e Kosovës塞爾維亞語Република Косово羅馬化:Republika Kosovo),簡稱科索沃,是一個主權爭端地區有限承認國家,位於歐洲東南部巴爾幹半島,於2008年單方面宣布獨立。塞爾維亞雖然承認其民選政府,但只承認該地區為塞爾維亞的兩個自治省之一。

自1999年的北約科索沃戰爭結束以來,造成科索沃事實上獨立,僅在名義上為塞爾維亞的一部分,實際上則是聯合國的託管地,由聯合國科索沃臨時行政當局特派團臨時管治。1990年至1999年間,該地阿爾巴尼亞族人也將科索沃稱為「科索沃共和國」,但當時該國僅有同族的阿爾巴尼亞一國承認。

科索沃問題一直懸而未決,阿族堅持要求獨立,但塞方要求保證塞爾維亞領土完整僅允許自治。各方已於2006年2月20日起就科索沃問題展開談判。經過兩年的談判與周旋,科索沃於2008年2月17日自行通過獨立宣言,宣佈脫離塞爾維亞,現時獲得了97個聯合國會員國的承認。[1]塞爾維亞政府已經宣佈絕不放棄科索沃的主權,準備採取多項制裁措施,但稱保證絕不使用武力阻止科索沃的獨立,故現時暫未有暴力衝突。2010年7月22日,國際法院指科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立,並不違反國際法,然而是否承認科索沃地位各國均有自己的見解。

歷史

中世紀

科索沃古為伊利里亞人色雷斯人地區,後來在公元一世紀成為羅馬帝國的一部分。公元6世紀末、7世紀初時,古斯拉夫人開始從北方向該地遷徙,並向南滲透到今阿爾巴尼亞希臘等地區(兩國都不是斯拉夫國家,也就是說斯拉夫人後來由於民族遷徙、融合等原因,地盤又有所退縮)。

阿爾巴尼亞族的起源則比較不確定,現在一般認為阿族是古伊利里亞人的後裔,阿爾巴尼亞歷史學家稱伊里利亞人早在6世紀時就被斯拉夫人的遷徙浪潮驅趕到今阿爾巴尼亞等地,並以該地區的一些地名的淵源為證,認為阿族長期在該地居住,但拜占庭帝國史料表明在1043年才有「阿爾巴尼亞族」僱傭兵抵達今阿國中部,同時也有塞爾維亞學者稱阿族來自遠在中東與歐洲交界處的高加索山脈

當時的科索沃位於拜占庭帝國控制範圍和斯拉夫移民地區的交匯處。1014年前科索沃由保加利亞人所控制,該年科索沃重新並入拜占庭。12世紀末至1216年,科索沃以北的尼曼雅王朝兼併了科索沃。

尼曼雅王朝為現在塞爾維亞的前身,科索沃當時為尼曼雅王朝的政治、經濟中心,該王朝一度定都普里斯提納。但尼曼雅王朝的民族構成則為現在歷史學家頗有爭論的問題,塞族學者認為該地當時主要是斯拉夫人,但阿族學者則認為當時科索沃的先住民為阿族人。

鄂圖曼帝國時期

鄂圖曼土耳其統治時期(1875-1878)的科索沃

14世紀中葉,尼曼雅王朝衰弱,同時鄂圖曼帝國開始入侵,並於1389年的科索沃戰役中擊潰塞爾維亞人(實際該戰役的結果現在尚有爭議)。之後科索沃漸漸成為鄂圖曼帝國的一部分。

被鄂圖曼帝國吞併前,許多科索沃阿爾巴尼亞人都信仰天主教。在土耳其人的統治之下,很多民眾為逃避當局向基督徒徵收的額外稅負而改信了伊斯蘭教[2]。一部分塞爾維亞學者認為這些都是從阿爾巴尼亞遷來的移民,阿爾巴尼亞族人漸漸在科索沃的部分地區出現,但也有學者認為當時在梅托希亞地區已經有阿爾巴尼亞族人居住[3]

現代

1912年,科索沃最終於第一次巴爾幹戰爭結束時由奧斯曼帝國劃歸塞爾維亞。之後塞爾維亞於1918年加入塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國(即後來的南斯拉夫王國),王國又驅逐科索沃的阿爾巴尼亞人,並支持塞爾維亞人在科索沃進行殖民。第二次世界大戰期間,科索沃併入了由義大利所控制的阿爾巴尼亞,大量塞族移民被阿族武裝驅逐出科索沃。

戰爭結束後,科索沃重歸南斯拉夫狄托政權將科索沃設立為塞爾維亞的自治區(後又改為自治省),並給予當地阿族人地方自治,當地塞族人則認為科索沃所實行的民族政策實際上是對塞族的歧視。

1989年,塞爾維亞公投修憲,大大縮小了科索沃、佛伊弗迪納二自治省的自治權利。阿族人強烈抗議,並抵制了接下來舉行的科索沃議會選舉。後來阿族人宣佈建立獨立的科索沃共和國,自行舉行選舉,同時自行開辦了醫院、學校、廣播電台等。而南斯拉夫解體也在這時開始。

波赫戰爭後,塞爾維亞開始組織塞爾維亞人移民至科索沃,引發了阿爾巴尼亞人的反感。1990年代中葉,阿族游擊隊以塞族軍政人物及設施為目標開始進行游擊戰。1998年3月,南聯盟軍隊開始協助塞爾維亞警察,進行大規模軍事行動。在接下來的幾個月裡,有二十萬阿族人在南聯盟的軍事行動中流離失所,淪為難民。阿族及西方普遍認為這是南聯盟種族清洗政策的結果,認為塞爾維亞領導人米洛舍維奇當時圖謀把科索沃的主要民族由阿族換成塞族。同時也有數萬非阿族人(包括塞族人、羅姆族人等)淪為難民。1999年3月24日,北大西洋公約組織開始轟炸塞爾維亞。北約稱戰爭的目的為保證阿族難民可以重歸家園,但戰爭又造成數十萬阿族人及塞族人逃離家園。戰後,阿族人大量重返家園,但大量塞族難民則不願回到科索沃。

戰爭結束後,科索沃改由北約管轄,後來北約將管轄權交予聯合國。部分西方國家如美國支持科索沃獨立建國,美國總統布希在2007年訪問阿爾巴尼亞時便公開表示此一立場;然而俄羅斯塞爾維亞並不認同。

科索沃總理哈辛·塔奇於2008年2月17日,宣佈科索沃脫離塞爾維亞獨立,並由國會通過獨立宣言。然而,塞爾維亞政府宣佈絕不放棄科索沃的主權,準備採取多項制裁措施,但保證絕不使用武力阻止科索沃的獨立[4]。塞爾維亞之盟邦俄羅斯也堅持反對該獨立行動。聯合國為此召開安全理事會緊急會議,但並未達成共識。

地理

科索沃地圖
科索沃政治疆界地圖

科索沃東、北面為塞爾維亞其餘部分,南臨北馬其頓,西南面為阿爾巴尼亞共和國,西北為蒙特內哥羅。最大城市為首都普里斯提納

梅托希亞地區指科索沃西部的高原及盆地,包括佩奇普里茲倫等城市,而狹義的科索沃指的是科索沃東部地區,包括普里斯提納烏羅舍瓦茨等城市。

科索沃佔地10887平方公里[5](4,203平方英里),人口接近兩百萬。最大城市為首府普里斯提納,人口大約60萬;西南部城市普里茲倫人口大約16萬5千,佩奇人口大約15萬4千,而北部人口則大約11萬,其餘五個城市人口超過9萬7千。

科索沃呈現大陸性氣候特徵,夏天溫暖,冬天則寒冷多

政治

科索沃為多黨制議會制代議民主制的共和國,總統為國家元首,政府首腦為總理。行政及立法權能則分別由內閣議會行使。

科索沃獨立前的政治

2008年之前,科索沃名為塞爾維亞的自治省,實際上是由聯合國科索沃臨時行政當局特派團(UNMIK)所管轄。UNMIK已設立了議會、政府、以及總統。聯合國科索沃臨時行政當局特派團發行的護照身份證車牌只被一部分國家承認,科索沃的地址也只被一部分國家承認,萬國郵政聯盟建議寄往科索沃的信件應該註明「Kosovo(UNMIK)」的字樣[6]

科索沃在國際上依然被視為塞爾維亞的一部分。談判定於2005年舉行,但阿塞雙方各持己見,談判有相當的難度。阿族人不承認塞爾維亞對科索沃的主權,認為塞對科索沃的統治不可能尊重阿族人的權利。而塞方則視科索沃為塞爾維亞自古以來的領土,不接受科索沃獨立的可能性。國際社會則擔心,科索沃獨立的先例會重新引發波士尼亞與赫塞哥維納境內的內戰。當時認為可能的折衷解決方案是:繼續維持現狀,將科索沃交予歐盟管轄。

科索沃總理塔奇於2008年2月17日宣布科索沃從塞爾維亞獨立。科索沃獨立後,聯合國科索沃臨時行政當局特派團的權力大幅縮小。而在科索沃獨立之後,塞爾維亞系居民設立了自己的議會。

科索沃獨立

時任科索沃總理的哈辛·塔奇於2008年2月17日宣布科索沃正式從塞爾維亞宣稱的科索沃自治省獨立。在議會召開特別會議,由議員投票通過科索沃獨立,按照人民意願,成為「一個獨立、有主權和民主的國家」。會議過程由電視直播,隨官員宣讀獨立宣言,議長克拉斯尼奇(Jakup Krasniqi)宣佈獨立,之後議員還隨即投票決定國旗和國徽。國旗勾勒出科索沃在地圖上的整個領土輪廓,配以跟歐盟旗幟一樣的藍底色,以及代表科索沃6個民族的6顆5角星,象徵歐盟是科索沃的未來,而普里斯提納成為科索沃首都。

阿爾巴尼亞和科索沃官員都把科索沃獨立看作建立統一的阿爾巴尼亞人國家的重要步驟[7],雙方一致謀求統一科索沃到阿爾巴尼亞共和國[8]。塞爾維亞官方與科索沃方面均提出將塞爾維亞人聚居的北科索沃與阿爾巴尼亞人居多的普雷舍沃山谷進行「領土交換」,獲得美國等國支持[9]

外交

圖例
  科索沃
  目前正式承認科索沃獨立的國家和地區
  目前尚未正式承認但傾向承認科索沃獨立的國家和地區
  目前表達對科索沃單方面宣佈獨立關切,待進一步行動的國家和地區
  目前已經表示不會承認科索沃獨立的國家和地區
  目前對科索沃獨立保持中立的國家和地區
  目前未表態的國家和地區

科索沃的外交事務由外交部負責。目前的外交部長為梅麗莎·哈拉迪娜。科索沃與87個國家建立正式的外交關係,並派出25個大使進駐26個大使館。曾有111個聯合國成員國承認科索沃共和國,但在塞爾維亞的外交壓力下,現已縮減為97個[10],科索沃目前在多個國際組織擁有會員資格,但不是聯合國成員國。科索沃的護照在歐洲多國無法通行,需另外申請簽證,所以很多科索沃人會申辦阿爾巴尼亞護照(科索沃享有較寬鬆的申請條件)[11]

行政區劃

在塞爾維亞將科索沃分為5個州,而在聯合國託管時期則被劃分為7個州,獨立後暫時沿用聯合國託管版本。

經濟

歐元為科索沃的法定貨幣。同時塞爾維亞第納爾也是法定貨幣,但一般只在塞族聚集地區使用。

2017年全國人口達180萬,約20%左右的人民生活在貧窮線以下水準。獨立前因科索沃戰爭影響科索沃全國基礎建設可說是陷於停滯階段,公路大多日久失修,但獨立後至今由阿爾巴尼亞人所主導的科索沃政府著手把基礎建設和交通網絡改革,現時科索沃的基礎建設和交通網絡水準已與塞爾維亞相近,同時已有顯著改進,且路況變得較好,遊客前往科索沃旅遊會更為便利。而獨立前失業率亦高達45%(2016年已跌至27.5%),因此當時(獨立前)有人質疑科索沃雖然獨立,但實際上仍需要各國的經濟援助。

2018年11月21日,科索沃政府以塞爾維亞用盡手段侵犯科索沃的名義批准對塞爾維亞課徵100%關稅。2020年6月科索沃新任總理霍蒂解除與塞爾維亞的貿易禁令[12]

交通

公路

白德林河阿爾巴尼亞-科索沃公路
R7高速公路

近年來,在科索沃發生了兩次主要道路的建設熱潮,包括修建新的道路,放置現代交通標誌,種植樹木以及相關的綠化項目。共有兩條主要公路完工。

R6高速公路阿爾巴尼亞語Autostrada Arbën Xhaferi)是歐洲E65公路的組成部分。R6是當地建造的第二條高速公路,連接科索沃首都普里斯提納北馬其頓共和國邊境埃萊茲漢,距史高比耶20公里。

這條高速公路始建於2014年,於2019年5月全線開通。

R7高速公路(通常被稱作易卜拉欣·魯戈瓦博士阿爾巴尼亞語Autostrada Ibrahim Rugova)是科索沃的第一條高速公路,是歐洲E851公路的組成部分。R7連接阿爾巴尼亞邊境村莊Vërmicë和首都普里斯提納,始建於2010年4月,並於2013年完工。Vërmicë-普里斯提納段在Gjergjica的M9公路處結束。

這條公路被視為較大的Vërmicë-Merdare走廊的一部分,該走廊終止於科索沃東部與塞爾維亞邊境的Merdare。R7共101公里長,建造成本為7億歐元或7.9億美元。這條公路與阿爾巴尼亞A1高速公路一起,將普里斯提納地拉那之間的形成縮短至3小時。[13]一旦E80公路剩餘段普里斯提納-Merdare完工,這條高速公路將通過現在的E80公路連接科索沃與泛歐走廊X(E75公路)附近的塞爾維亞城市尼什

科索沃公路總里程2,012公里。世界排名第172名。其中鋪築道路1921公里,未鋪築道路91公里。[14]

航空

普里斯提納國際機場以在1990年代,為科索沃從南斯拉夫聯邦共和國分裂而創建科索沃解放軍阿德姆·賈沙里命名。

早在1936年南斯拉夫載旗航空公司Aeroput開通途經波杜耶沃機場作為中轉站,從貝爾格勒史高比耶的定期航班,科索沃的航空運輸就開始了。[15]

科索沃有三個機場,賈科維察賈科維察機場度莫什村的巴特拉瓦-多尼亞·本篤哈機場普里斯提納國際機場

賈科維察機場由科索沃戰爭後組建的科索沃治安維持部隊建造,毗鄰當時已現存的農用機場,並主要被用作軍用和人道主義救援航班。地方和國家政府計劃在公私合營關係下提供賈科維察機場的運營,目的是將其變成民用和商用機場。[16]

普里斯提納國際機場位於普里斯提納,是科索沃唯一的國際機場,每年乘客數量超過175萬名,是以航空方式前往科索沃的旅客的唯一入境口岸。

科索沃共擁有10座機場。其中鋪築跑道機場4座:跑道長度在2,438到3,047米1座;1,524到2,437米1座;914米以下2座。未鋪築跑道4座:跑道長度在914米以下4座;直升機機場2座。

鐵路

科索沃鐵路系統地圖

科索沃的第一條鐵路是在土耳其指導下為Maurice de Hirsch領導的Compagnie des Chemins de Fer Orientaux(CO)建造的。它在1873年落成,始於塞薩洛尼基,向北經史高比耶米特羅維察

第一次世界大戰前,這條鐵路被1918年至1992年歸屬於南斯拉夫鐵路旗下的塞爾維亞鐵路運營,並於1999年北約干涉後停止由塞爾維亞運營。2008年,塞爾維亞鐵路歸還了科索沃北部的一些鐵路線。

科索沃鐵路運營著科索沃境內430公里長的鐵路線,其中333公里為客貨混用,97公里為貨運鐵路。非電氣化鐵路網原本由穿過科索沃波爾耶科索沃波爾耶車站的兩條線路組成。幹線從西塞爾維亞克拉列沃米特羅維察科索沃波爾耶北馬其頓共和國首都史高比耶,東西走向的支線從塞爾維亞南部的尼什普里斯提納火車站和科索沃波爾耶分別開往佩奇普里茲倫。普里斯提納至佩奇和科索沃波爾耶至馬其頓的線路仍然為客運線。但其餘鐵路網的部分線路偶爾為貨運線,像是科索沃波爾耶-奧比利奇;剩餘鐵路線暫時為未使用狀態。多年來,曾有過延長支線至普里茲倫穿越阿爾巴尼亞邊境以連接阿爾巴尼亞鐵路的計劃。但是這些項目都只停留在意向書階段。

科索沃鐵路總長430公里。世界排名第115名。標準軌距:1.435米軌距。

人口

科索沃種族分布圖

直至科索沃獨立的2008年,阿爾巴尼亞人在科索沃總人口中已超過90%。近年來,由於種族衝突等原因,大量少數民族(如塞爾維亞族羅姆族等)離開科索沃或少數民族在內戰時被強制阿爾巴尼亞化(以塞爾維亞族為主),阿族比例則不斷上升。僅在北科索沃有塞族聚居。

據《科索沃統計局2000年度生活品質調查》顯示[17],科索沃總人口為197萬,其中:

城鎮化

科索沃以農村地區為主,只有8個城市有超過40,000居民居住在城市地區。

科索沃最大城市
科索沃統計局2015年人口[18]

Pristina
普里斯提納
Prizren
普里茲倫
排名 城市 人口 排名 城市 人口
Ferizaj
烏羅舍瓦茨
Gjakova
賈科維察
1 普里斯提納 204,721 11 蘇瓦雷卡 59,681
2 普里茲倫 186,986 12 奧拉霍瓦茨 58,908
3 烏羅舍瓦茨 101,174 13 馬利舍沃 57,301
4 佩奇 97,890 14 利普連 56,643
5 賈科維察 94,543 15 斯爾比察 51,746
6 波杜耶沃 83,425 16 維蒂納 46,742
7 米特羅維察 80,623 17 代查尼 41,173
8 格尼拉內 80,525 18 伊斯托克 39,604
9 武契特爾恩 64,578 19 克利納 39,208
10 格洛戈瓦茨 60,175 20 科索沃波爾耶 37,048

宗教

賈科維察的教堂
(Kisha Shën Palit dhe Pjetrit)
普里茲倫清真寺
(Xhamia e Sinan Pashës)

根據科索沃憲法科索沃是一個沒有國教世俗國家。它規定了國民的宗教自由和信仰自由[19][20]根據2011年人口普查,科索沃95.6%的人口是穆斯林。這些數字並不代表在科索沃境內活動的個別教派,例如蘇非主義拜克塔什教團,這些教派有時通常歸入伊斯蘭教的範疇。[21] 3.69%的人口是天主教徒,同等數量或高達5%是東正教徒(主要是東正教塞爾維亞少數民族抵制人口普查)。天主教的阿爾巴尼亞社區大多集中在賈科維察普里茲倫克利納佩奇維蒂納附近的一些村莊。塞族少數民族主要是塞爾維亞東正教徒基督教在科索沃具有悠久的歷史,可追溯到東羅馬帝國時期。在中世紀,整個巴爾幹半島都在羅馬帝國和拜占庭帝國的統治下進行了基督教化。從1389年到1912年,科索沃成為鄂圖曼帝國的一部分,發生了高度的伊斯蘭化第二次世界大戰後,科索沃由南斯拉夫社會主義聯邦共和國境內的世俗社會主義當局統治。在此期間,科索沃人口日益世俗化。截至2005年,其90%以上的人口都有穆斯林背景,其中大多數是阿爾巴尼亞族[22] ,但也包括斯拉夫人(他們大多認為自己是古拉尼人波士尼亞人)和土耳其人。

由於傳統上宗教在阿爾巴尼亞人社會不具有重要地位,根據國際人道和倫理聯合會發布的2014年「思想自由」報告,科索沃因為「自由和平等」以及對宗教和無神論的容忍,在南歐排名第一,在世界排名第九。[23]

體育

2016年,科索沃首次參加夏季奧運會,該屆奧運會巴西里約熱內盧舉行。在比賽的第二日(巴西時間8月7日),科索沃運動員在女子柔道52公斤級賽事奪冠,成為科索沃首面奧運獎牌及首面奧運金牌。

科索沃是於2014年才獲國際奧委會接納成為會員,而隨著2013年及2014年兩屆世界錦標賽冠軍得主卡曼迪在女子52公斤級柔道比賽掄元,科索沃奧林匹克委員會亦成為奧運會歷史上第100個獲得奧運金牌的國家或地區奧委會

2016年5月13日,科索沃國家足球隊國際足總承認。[24]同年9月5日,科索沃國家足球隊出戰國家的第一場世界盃資格賽,以1-1賽和芬蘭。

2021年07月24日,在日本東京舉行的2020年夏季奧林匹克運動會的女子48公斤級柔道比賽中,科索沃選手迪絲特麗亞·克拉斯尼奇獲得金牌。[25]

參考文獻

 1. ^ http://rs.n1info.com/English/NEWS/a546106/Dacic-says-95-countries-do-not-recognise-Kosovo-as-state-after-Nauru-s-withdrawal.html
 2. ^ 德博拉·休索 Deborah Huso. 科索沃的普里什蒂纳是欧洲最丑的首都吗. BBC. 
 3. ^ 孔凡君. 科索沃独立的历史过程及其后果. 北京大學國際關係學院. 
 4. ^ 科索沃今獨立 歐盟協助蘋果日報 (香港)》2008年2月17日
 5. ^ Independent Commission for Mines and Minerals. Welcome to the Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM), Kosovo. [2013-11-17]. (原始內容存檔於2014-03-11). 
 6. ^ Upu post code (PDF). [2005-04-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2005-04-14). 
 7. ^ Albania and Kosovo to unite, inside EU or not: Albanian PM. Reuters. [2015]. 
 8. ^ ‘Greater Albania’ and the unification of Kosovo and Albania. European Parliament. [2018]. 
 9. ^ 北約軍事介入 20 週年,科索沃塞爾維亞爭議如何解決?. CUP. [2019]. 
 10. ^ http://rs.n1info.com/English/NEWS/a546106/Dacic-says-95-countries-do-not-recognise-Kosovo-as-state-after-Nauru-s-withdrawal.html
 11. ^ 郭家佑. 在國際夾縫中重生:科索沃的十年獨立之路. 天下雜誌. [2018]. 
 12. ^ 科索沃新任總理向政敵示好 解封塞爾維亞貿易禁令. 聯合新聞網. 
 13. ^ KosPress. "Rruga e Kombit" filloj edhe në Kosovë. KosPress. 2010-06-08. (原始內容存檔於2010-09-07) (阿爾巴尼亞語). 
 14. ^ CIA. The World Factbook. cia.gov. CIA Library. [2020-11-25]. 
 15. ^ Drustvo za Vazdusni Saobracaj A D – Aeroput at europeanairlines.no
 16. ^ Aktivitetet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë: Themelohet Ndërmarrja Publike "Aeroporti i Gjakovës". Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. (原始內容存檔於2015-02-27). 
 17. ^ Kosovo and its Population
 18. ^ https://web.archive.org/web/20161007061847/http://ask.rks-gov.net/sq/popullsia/category/88-vpk?download=1641%3Avleresim-popullsia-e-kosoves-2015%5D%3C%2Fsmall%3E.  缺少或|title=為空 (幫助)
 19. ^ Jr, Henry H. Perritt. The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan. Cambridge University Press. 2009-09-28. (原始內容存檔於2018-02-16) –透過Google Books. 
 20. ^ Naamat, Talia; Porat, Dina; Osin, Nina. Legislating for Equality: A Multinational Collection of Non-Discrimination Norms. Volume I: Europe. Martinus Nijhoff Publishers. 2012-07-19 –透過Google Books. 
 21. ^ Alexe, Dan. The influence of Sufi Islam in the Balkans. EU Observer. 2010-12-01. (原始內容存檔於2017-10-10). 
 22. ^ Muslims in Europe: Country guide. BBC News. 2005-12-23. (原始內容存檔於2009-01-26). 
 23. ^ Freedom of Thought 2014 report (map). Freedom of Thought. [2018-09-23]. (原始內容存檔於2017-10-10). 
 24. ^ 跟台灣一樣「不被國際承認」的科索沃,終於成功加入國際足總
 25. ^ https://olympics.com/tokyo-2020/zh/news/tonaki-funa-wins-silver-japan-s-first-medal-of-tokyo-2020-kosovo-win-gold

外部連結

概況
特派團
維基媒體
  • Wikimedia-logo.svg 維基媒體的科索沃地圖集 Gnome-globe.svg
  臨時政府
  親阿
  親塞

  參見